MENU poisson cru
M23 - WASAKOMO - 15,50€
12 nigiri california
(soupe, salade)